ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VIVACE-CTC

Algemene Leveringsvoorwaarden van Vivace, gevestigd te Ommen en Joure, beide gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle en Leeuwarden. Onderstaande tekst is van toepassing vanaf 1 juli 2018.

1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen organisaties behorend tot Vivace-CTC en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

2.Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht, die wordt uitgevoerd door Vivace-CTC ten behoeve van opdrachtgever.
2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Vivace-CTC schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 In geval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overeenkomst en deze algemene leveringsvoorwaarden, met uitzondering van de nietige/vernietigde bepalingen, volledig van kracht.

3.Aanbieding en aanvaarding

3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Vivace, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand nadat Vivace-CTC een schriftelijke offerte heeft uitgebracht en de Opdrachtgever deze schriftelijk heeft aanvaard.
3.2 Alle offertes en overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van 20 dagen, tenzij in de aanbieding, offerte of overeenkomst anders wordt vermeld.
3.3 Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op gegevens waarover Vivace-CTC beschikt op het moment van uitbrengen daarvan.
3.4 Annulering: na ondertekening van de offerte geldt een bedenktermijn voor de opdrachtgever van 14 werkdagen, tenzij het traject binnen deze gestelde tijd is begonnen.
3.5 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Vivace-CTC zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde aanbieding, offerte of overeenkomst, dan is Vivace-CTC bevoegd deze wijzigingen te verdisconteren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.6 Vivace reageert binnen 3 dagen op brieven/mails bij vragen over een administratieve kwestie, tenzij van te voren anders is aangegeven.

4.Uitvoering van een opdracht

4.1 Vivace-CTC zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van Vivace.
4.3 De termijn voor uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen Vivace-CTC en de opdrachtgever.
4.4 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Vivace-CTC zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.5. Vivace-CTC beschikt over een klachtenregeling. Deze is desgewenst op te vragen.

5. Medewerking opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Vivace-CTC gesloten overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever zal Vivace-CTC steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
5.3 Inzet van medewerkers van opdrachtgever ten behoeve van de opdracht zal steeds tijdig zijn.
5.4 Vivace-CTC is, in overleg met de opdrachtgever, vrij een gelijkwaardig gekwalificeerde trainer in te zetten.

6.Garantie

Vivace-CTC zal alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de opdracht.

7.Intellectueel eigendom

7.1 Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Vivace-CTC de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte trainingsontwerpen, publicaties, modellen, methoden en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of bij de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wel kan worden afgesproken dat gezamenlijk ontwikkelde producten e.d. door beide partijen in de markt mogen worden ingezet.
7.2 Zonder specifieke schriftelijke afspraken omtrent het in de markt zetten van gezamenlijk ontwikkelde producten is opdrachtgever gehouden deze zaken op eerste schriftelijk verzoek van Vivace, binnen twee weken, aan Vivace-CTC te retourneren op straffe van een vergoeding van € 100,00 per dag dat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft. Daarnaast behoudt Vivace-CTC zich het recht om werkelijk geleden schade en eventuele vervolgschade waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is, van haar te vorderen.
7.3 De door Vivace-CTC geleverde materialen voor deelnemers aan trainingen gelden uitsluitend voor de deelnemers. De opdrachtgever heeft niet het recht dit materiaal verder te verspreiden.

8.Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Vivace-CTC te ontvangen honorarium van betreffende opdracht met een maximum van € 10.000,- (tien duizend euro).
8.2 Iedere aansprakelijkheid van Vivace-CTC voor tekortkomingen van derden, die tevens betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Vivace-CTC en opdrachtgever, wordt uitgesloten, behoudens indien deze tekortkoming voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Vivace.
8.3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken en materialen van Vivace-CTC zodra deze zich binnen de feitelijke macht en/of bedrijfsgebouwen van opdrachtgever bevinden.

9. Vergoeding

9.1 Aan de opdrachtgever wordt een vergoeding in rekening gebracht die is gebaseerd op de in de offerte/ overeenkomst vermelde tarieven en kostenramingen. Eventuele meerkosten als gevolg van wijzigingen in een opdracht door toedoen van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 Bedragen worden vermeld exclusief BTW betaling, tenzij anders wordt aangegeven.

10. Betalingscondities

10.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dienen door Vivace-CTC te verzenden facturen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn kan. Vivace-CTC aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen ad.1% per maand.
10.2 Vivace-CTC is altijd gerechtigd, alvorens te presteren, een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen.
10.3 Vivace-CTC brengt een eerste termijn van 50% van de overeengekomen prijs bij ondertekening van de offerte in rekening bij de opdrachtgever. Tevens wordt 50% halverwege de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht, tenzij de overeengekomen prijs lager is dan € 2.000,- en korter duurt dan één maand. In dat laatste geval wordt de tweede termijn achteraf gefactureerd.
10.4 Vivace-CTC is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste termijn aan de opdracht is verbonden.
10.5 De volledige overeengekomen vergoeding is in ieder moment opeisbaar in geval de opdrachtgever in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement, indien conservatoir dan wel executoriaal beslag op goederen, bankrekeningen en vorderingen inbegrepen, van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever in liquidatie verkeert of de rechtspersoon van opdrachtgever wordt ontbonden, dan wel wanneer opdrachtgever indien deze een natuurlijke persoon is, komt te overlijden.
10.6 Vivace-CTC is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval wanneer Vivace-CTC zich voor de invordering van de hulp door een derde heeft verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
10.7 Indien Vivace-CTC in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door Vivace-CTC in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
10.8 De in de offerte/aanbieding genoemde prijzen gelden voor de in de offerte /aanbieding genoemde periode, tenzij anders afgesproken.

11.Overmacht

Bij overmacht heeft Vivace. ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Vivace. in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

12.Ontbinding

12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigden. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Vivace-CTC richt, zal hij te allen tijde eerst Vivace-CTC schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
12.2 Indien Vivace-CTC met ontbinding wordt geconfronteerd, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft Vivace-CTC steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Vivace-CTC verrichte prestaties en heeft Vivace-CTC onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.
12.3 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Vivace-CTC gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen (in geval van faillissement e.d.), is Vivace-CTC gerechtigd om, na een schriftelijke ingebrekestelling, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden.

13. AVG Europese Privacywet

Vivace-CTC heeft in het kader van AVG privacy beleid opgesteld. Vivace-CTC heeft hierin opgenomen welke persoonsgegevens zij gebruikt, voor welke doeleinden en onder welke grondslagen. Ook staat hierin beschreven hoe Vivace-CTC omgaat met de persoonlijke gegevens richting derden, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn. Als u akkoord gaat met de offerte voor een opdracht, gaat u tevens akkoord met dit privacy beleid gedurende de periode dat Vivace-CTC een opdracht voor u uitvoert. De privacy verklaring kunt u vinden op onze website www.vivace-ctc.nl

14. Geheimhouding

Vivace-CTC en opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding jegens derden over hetgeen partijen tijdens de duur van de opdracht dan wel daarna ter kennis komt aan vertrouwelijke informatie. Deze geheimhouding blijft na beëindiging van de opdracht gelden.

15.Toepasselijk recht en forum

De rechtsverhouding tussen Vivace-CTC en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

Ommen / Joure, juli 2018