PRIVACYVERKLARING VIVACE-CTC

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Vivace-CTC

Kooilaan 5
8501 CS Joure
t.a.v. G. Nobel (mede-eigenaar)
mob. 06 20 41 95 91
e-adres g.nobel@vivace-ctc.nl

Tuinfluiterstraat 17
7731 XX Ommen
t.a.v. I. Wikkerink (mede-eigenaar)
mob. 06 10 67 96 31
e-adres i.wikkerink@vivace-ctc.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Vivace

Vivace-CTC verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Vivace-CTC verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens indien van toepassing:
•    NAW-gegevens
•    Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•    Geboortedatum en –plaats (voor certificaten)
•    Geslacht
•    Gegevens in een offerte of plan van aanpak
•    Inhoud van communicatie

Doeleinden

Vivace-CTC verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•    Het onderhouden van contact
•    Een goede en efficiënte dienstverlening
•    Beheer van het cliëntenbestand
•    Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
•    Het bieden van begeleiding op maat
•    Het verzorgen van opleidingen
•    Verbetering van de dienstverlening
•    Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
•    Benchmarking
•    Offrering en facturering
•    Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
•    Het kunnen aanbieden van (gepersonaliseerde) advertenties en informatie op de website of via email (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u (dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting).Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Vivace-CTC hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•    Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
•    De bescherming van haar financiële belangen
•    De verbetering van haar diensten
•    Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Vivace, indien van toepassing op uitvoering van de opdracht, persoonsgegevens uitwisselen. Vivace-CTC kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Vivace-CTC aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Vivace-CTC zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Realiseert u zich dat uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Vivace-CTC zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Vivace-CTC zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om Vivace-CTC een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Vivace-CTC verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Zie contactgegevens op pagina 1.Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vivace-CTC laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018. Vivace-CTC kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Gerda Nobel en Ineke Wikkerink, Vivace-CTC